EETIKAKOODEKS

Meie austame oma kliente ja kandidaate, seega projektide läbiviimisel kohustume käituma eetiliselt ja konfidentsiaalselt.

Kutsume Teid tutvuma BIURO Eetikakoodeksiga.

Eetikakoodeks kehtestab eetilisi äristandardeid ning on kohustuslik kõigile töötajatele igapäevases tegevuses, sealhulgas suhtlemisel ajutiste töötajate, klientide ja tarnijatega.

Ajutise tööhõive teenuseid osutatakse kooskõlas Eesti Vabariigi seadusega.

Klientide, tarnijate ja töötajate puhul me ei luba ega teosta ei mingeid ebaseaduslike makseviise, seega keelame igasugust korruptsiooni, sh altkäemaksu ja väljapressimist. Meie järgime korruptsioonivastaseid seadusi riikides, kus me tegutseme.

ETTEVÕTTE SISEKORRAEESKIRJA RIKKUMISEST INFORMEERIMINE

BIURO ergutab töötajaid suhelda vabalt ja vajadusel pakub turvalisust ja konfidentsiaalsust kahtlastest olukordadest avalikustamisel. Juhul kui märkasite töösisekorraeeskirja, välisseaduste, normatiivaktide rikkumist või ebaeetilist käitumist, siis tuleb sellest teatada. Seda saab teha järgmistel viisidel:

1. Pöörduge oma otsesejuhi või projektijuhi poole, kes aitab olukorda lahendada.

2. Juhul kui soovite teatada ettevõtte sisekorraeeskirja rikkumisest anonüümselt, siis tuleb täita vorm „Ettevõtte sisekorraeeskirja rikkumisest teatamine“. Teie kommentaar edastatakse ettevõtte juhatusele, kes võtab olukorra lahendamiseks vajalikud meetmed.

Vorm „Ettevõtte sisekorraeeskirja rikkumisest teatamine“ asub lingil: http://bit.ly/2m38zMK